Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Consultancy&, waaronder de uitingen via de door Consultancy& geëxploiteerde website en verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

Via de uitingen van Consultancy& wordt algemene informatie verstrekt over Consultancy& en/of juridische, bouwtechnische of andere onderwerpen. Voor zover de uitingen van Consultancy& juridische onderwerpen betreffen is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door Consultancy& met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Consultancy& aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de uitingen van Consultancy& naar websites en andere externe bronnen die niet door Consultancy& worden geëxploiteerd zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Consultancy& uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kan Consultancy& niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende uitingen van Consultancy& niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Consultancy&.