ALGEMENE VOORWAARDEN CONSULTANCY& B.V.

Deze algemene voorwaarden dateren van oktober 2020

Toepasselijkheid

 1. Consultancy& B.V. (hierna: Consultancy&) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel strekt het uitoefenen van de functies van consultant, mediator, coach/docent en de beoefening van het beroep van jurist.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, alsmede aanvullende dan wel vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Consultancy&. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing door toezending ervan bij aanvaarding van een eerste opdracht van opdrachtgever en gelden steeds bij vervolgopdrachten, alsmede door het zonder protest aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden door het voldoen van facturen van Consultancy&.

Overeenkomst van opdracht

 1. Opdrachten aan Consultancy& kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een opdrachtgever worden gegeven. In geval van een mondelinge opdracht is sprake van een opdracht indien Consultancy& werkzaamheden heeft verricht voor een opdrachtgever zonder dat een opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verrichte werkzaamheden binnen twee werkdagen na ontvangst van documenten met betrekking tot die werkzaamheden.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten; alleen Consultancy& is opdrachtnemer.
 3. Tenzij anders overeengekomen beslist Consultancy& welke consultant, dan wel jurist of medewerkers de opdracht uitvoert dan wel uitvoeren.

Wijzigen trainingen

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde training naar het oordeel van Consultancy& onvoldoende is, staat het Consultancy& vrij om met de opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende training op een andere trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Consultancy& en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de opdrachtgever het recht de betreffende training kosteloos te annuleren. De opdrachtgever is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen
 2. Consultancy& behoudt zich het recht voor om een training te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de training.
 3. Consultancy& behoudt zich het recht voor de in de overeenkomst van opdracht aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Honorarium en verschotten

 1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Consultancy& omvatten het eigenlijke honorarium en de verschotten betaald aan derden. Het te hanteren actuele uurtarief wordt vermeld in de overeenkomst van opdracht.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Consultancy& de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald – tussentijds aanpassen, mits zij daarvan middels haar website mededeling doet aan opdrachtgever.
 3. Consultancy& kan een voorschot op het honorarium verlangen, welke voorschotten bij het einde van de opdracht worden verrekend.

Betaling

 1. De betalingstermijn van iedere factuur bedraagt 14 kalenderdagen, overeenkomstig de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 kalenderdagen wordt Voldaan is opdrachtgever in verzuim waardoor opdrachtgever de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van het verzuim, alsmede buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% van de openstaande declaratie, met een minimum van € 125,-.
 3. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald kan Consultancy& haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten totdat de declaratie is voldaan. Hiervan zal Consultancy& tijdig en schriftelijk mededeling via elektronische weg doen toe komen aan opdrachtgever. Consultancy& wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk gevrijwaard voor schade, die ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.
 4. De opdrachtgever dient de volledige kosten van een incompany-/maatwerktraining voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de incompany-/maatwerktrainingen aan Consultancy& te hebben voldaan.
 5. Voorafgaand aan een eerste ontmoeting en training is iedere opdrachtgever en/of deelnemer € 10,- in contanten verschuldigd aan Consultancy&.

Beperking van de aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Consultancy& voor tekortkomingen van Consultancy& voor door haar verrichte werkzaamheden, mits de tekortkomingen door Consultancy& zijn erkend, dan wel door de rechter zijn vastgesteld geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium. Iedere aansprakelijkheid van die personen die aan Consultancy& verbonden zijn, zoals werknemers en/of bestuurders, en die bij de uitvoering van de opdracht door Consultancy& zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Die personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 2. Consultancy& is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting van werkzaamheden door Consultancy& omdat de opdrachtgever haar financiële verplichtingen jegens Consultancy& niet is nagekomen.
 3. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid geldt bovenstaande in artikel 17 niet.
 4. Consultancy& is niet aansprakelijk voor derden, die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, noch in geval van een toerekenbare tekortkoming, noch in geval van een onrechtmatige daad van die derde.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Consultancy& verstrekte en samengestelde trainingsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Consultancy&. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Consultancy&.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de training is afgenomen, aan Consultancy& verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Businesspartners

 1. Consultancy& is gerechtigd een training of gedeelten daarvan door een door Consultancy& geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Consultancy& en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter en taal

 1. Op de rechtsverhouding tussen Consultancy& en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Consultancy& en opdrachtgever ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. De te voeren taal zal steeds Nederlands zijn.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en vastgelegd.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is blijven deze Algemene Voorwaarden tussen partijen van kracht en wordt de niet rechtsgeldige bepaling vervangen door een bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij de tekst van de niet rechtsgeldige bepaling.